خرداد
۱۳۹۷

عقد قرارداد تدوین معماری تطبیقی با شرکت برق منطقه‌ای مازندران


شرکت برق منطقه‌ای مازندران برای تدوین معماری تطبیقی خود با شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان قرارداد منعقد کرد. به دنبال تدوین معماری مرجع شرکت‌های برق منطقه‌ای RECRA شرکت توانیر شرح خدمات یکسانی را برای تدوین معماری تطبیقی به شرکت‌های برق منطقه‌ای ابلاغ کرد و پروژه تعریف‌شده در شرکت برق منطقه‌ای مازندران نخستین پروژه معماری تطبیقی است که مطابق با این شرح خدمات تعریف و اجرا می‌شود.

هدف از اجرای پروژه‌های معماری تطبیقی، مقایسه و هم‌سنجی وضعیت موجود معماری شرکت‌های برق منطقه‌ای با الزامات طراحی شده در معماری مرجع RECRA است.