تیر
۱۳۹۷

طراحی قابلیت معماری سازمانی در شهرداری تهران


طراحی و مشاوره استقرار قابلیت مدیریت و راهبری معماری سازمانی (EAM) در شهرداری تهران، به شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان سپرده شد. پیش از این طی حکمی از سوی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران، وظیفه ایجاد نظام مدیریت معماری سازمانی به اداره کل تشکیلات و بهبود روش‌های این سازمان محول شده بود و با انعقاد قرارداد مشاوره بین این معاونت و شرکت گلستان، مراحل پایه‌ریزی قابلیت EAM در شهرداری تهران با همکاری گلستان طراحی و اجرا خواهد شد.