شهریور
۱۳۹۶

کنفرانس دستاوردهای معماری سازمانی


فراخوان برگزاری کنفرانس تخصصی دستاوردهای معماری سازمانی به میزبانی آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی سرویس گرا دانشگاه شهید بهشتی


به اطلاع مدیران، پژوهشگران و متخصصین معماری سازمانی میرساند اولین کنفرانس تخصصی دستاوردهای معماری سازمانی در اواخر آذرماه امسال با حضور مقامات و مدیران دولتی و خصوصی، سخنرانان داخلی و خارجی و بامشارکت شرکتهای مشاور  و آزمایشگاه های معماری سازمانی برگزار میشود.
جزییات برگزاری این کنفرانس هفته آینده منتشر خواهد شد.

ازجمله برنامه های کنفرانس

سخنرانی کلیدی معروفترین اساتید داخلی و بین المللی
چاپ و ارایه مقالات پذیرش شده
نمایشگاه دستاورد شرکت ها و سازمانها
 کارگاه های تجارب موفق تدوین و پیاده سازی معماری
جایزه معماری سازمانی
نشست ها و میزگردهای تخصصی

اطلاعات بیشتر در
 http://soea.sbu.ac.ir