آبان
۱۳۹۶

گزارش EA Hype Cycle گارتنر برای سال 2017 منتشر شد.


گارتنر گزارش EA Hype Cycle خود را برای سال 2017 منتشر کرد. Hype Cycle گزارش‌هایی است که شرکت گارتنر به صورت ادواری برای پایش و جایابی مفاهیم، مباحث و تکنولوژی‌های مرتبط با یک حوزه منتشر می‌کند. در این گزارش‌ها، همه مفاهیم یا نوآوری‌های هر حوزه به پنج دسته On the Rise (در حال پیدایش) - At the Peak (در اوج رواج) - Sliding into the Trough (روبه سراشیبی) - Climbing the Slope (در حال احیاء) و Entering the Plateau (وضعیت پایداری) تقسیم می‌شوند.

در گزارش Hype Cycle معماری سازمانی سال 2017 گارتنر، در بخش On the Rise مفاهیم نوظهوری مانند زیر شناسایی شده است:
Algorithmic Business
Human-Centered Design
Process Simulation Modeling
The Economics of Connections
Economic Architecture
Software-Defined Architecture
Business Ecosystem Modeling
Things as Customers
Architecting Innovation
Event-Driven Architecture (EDA)
Digital Twin
Design Thinking
Digital Ethics
Mobility Architecture
در دسته At the Peak مفاهیم زیر ذکر شده است:
Customer Journey Analytics
Digital Business Platform
Security Architecture
Business Ecosystems
IMC-Enabled Hyperscale Application Architecture
IoT Architecture
Business Capability Modeling
Workforce Planning and Modeling
Digital Business
EA Governance
Business Architecture
در بخش Sliding into the Trough گارتنر به مفاهیم زیر اشاره کرده است:
Cloud-Native Application Architecture
Information Architecture
DevOps
Solutions Architecture
Operational In-Memory DBMS
EA Certification
Cloud Computing Architecture
EA Frameworks
مفاهیم زیر هم در بخش Climbing the Slope دسته‌بندی شده‌اند:
Roadmaps
Enterprise Architecture
Enterprise Architecture Tools
و سرانجام در بخش Entering the Plateau تنها به یک مفهوم اشاره شده است:
Web-Oriented Architecture

(منبع: سایت گارتنر)