اردیبهشت
۱۳۹۹

همگاری گلستان با شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان


شرکت مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان که کارگزار توسعه فناوری اطلاعات سازمان بیمه سلامت است، شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان را به عنوان مشاور مدیر طرح «کاهش کاربردهای دفترچه درمان» برگزید. گلستان وظیفه ارائه مشاوره معماری و مدیریت طرح را برعهده خواهد داشت.