شهریور
۱۳۹۷

گلستان برنده مناقصه ایجاد قابلیت مدیریت فرآیندهای بانک مرکزی شد


شرکت گلستان به عنوان مشاور برگزیده در مناقصه ایجاد قابلیت مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار بانک مرکزی انتخاب شد. در این پروژه، معماری فرآیندی بانک مرکزی تهیه و بخشی از فرآیندهای این سازمان بازطراحی خواهد شد. هم‌چنین انتخاب ابزار و نظارت بر مکانیزاسیون این فرآیندها بخشی از خدماتی است که در این پروژه به کارفرما ارائه خواهد شد.