دی
۱۳۹۸

گلستان مشاور تدوین معماری سازمانی توزیع برق جنوب کرمان شد.


شرکت توزیع برق جنوب کرمان، شرکت گلستان را به عنوان مشاور تدوین معماری تطبیقی و معماری تفصیلی خود برگزید. مطابق قرارداد منعقدشده بین دو شرکت، گلستان به این شرکت برای اجرای معماری تطبیقی خود (با هدف مقایسه و تطبیق با معماری مرجع شرکت‌های توزیع برق) و همچنین تدوین معماری تفصیلی در حوزه‌های برگزیده کمک خواهد کرد.

این نخستین پروژه معماری تطبیقی در شرکت‌های توزیع برق کشور است که به مرحله اجرا می‌رسد.