خرداد
۱۳۹۹

شروع پروژه استقرار سامانه جامع اداری مالی در برق منطقه‌ای زنجان


جلسه شروع پروژه تهیه و استقرار سامانه جامع اداری - مالی - پشتیبانی شرکت برق منطقه‌ای زنجان با حضور مدیران این شرکت، پیمانکار (شرکت دوران) و مشاور (شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان) در محل این شرکت برگزار شد. تعریف این پروژه یکی از نتایج اجرای پروژه «تدوین معماری تطبیقی شرکت برق منطقه‌ای زنجان» بوده است.

 

اطلاعات بیشتر...