تدوين طرح جامع IT  - معماری سازمانی (وضعیت موجود) (87)


با مشارکت: سازمان مدیریت صنعتی جنوب (شیراز)